Mục tiêu:

  • Nắm vững các nguyên tắc đảm bảo chất lượng trong xét nghiệm Sars-CoV-2
  • Đảm bảo an toàn sinh học trong xét nghiệm Sars-CoV-2
  • Thực hiện được kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm Sars – CoV -2
  • Hiểu rõ nguyên tắc và thực hiện được xét nghiệm kháng nguyên Sars-CoV-2