Mục tiêu:

 • Hướng dẫn đánh giá nội bộ
 • Phân biệt các hành động phòng ngừa, hành động tức thì và hành động khắc phục
 • Mô tả các công cụ giám sát chất lượng
 • Mô tả tầm quan trọng của việc cải tiến quá trình trong duy trì chất lượng
 • Hướng dẫn xây dựng Tiêu chí 2429

Mục tiêu:

 • Nắm vững các nguyên tắc đảm bảo chất lượng trong xét nghiệm Sars-CoV-2
 • Đảm bảo an toàn sinh học trong xét nghiệm Sars-CoV-2
 • Thực hiện được kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm Sars – CoV -2
 • Hiểu rõ nguyên tắc và thực hiện được xét nghiệm kháng nguyên Sars-CoV-2

Mục tiêu:

 • Nắm vững các nguyên tắc đảm bảo chất lượng trong xét nghiệm Sars-CoV-2
 • Đảm bảo an toàn sinh học trong xét nghiệm Sars-CoV-2
 • Thực hiện được kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm Sars – CoV -2
 • Hiểu rõ nguyên tắc và thực hiện được xét nghiệm kháng nguyên Sars-CoV-2

Mục tiêu:

 • Nắm vững các nguyên tắc đảm bảo chất lượng trong xét nghiệm Sars-CoV-2
 • Đảm bảo an toàn sinh học trong xét nghiệm Sars-CoV-2
 • Thực hiện được kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm Sars – CoV -2
 • Hiểu rõ nguyên tắc và thực hiện được xét nghiệm kháng nguyên Sars-CoV-2

Mục tiêu:

 • Hướng dẫn đăng ký, phân tích và xử lý các kết quả Ngoại kiểm định lượng và đính tính
 • Hướng dẫn các hành động khắc phục và sai số trong ngoại kiểm
 • Hướng dẫn thực hiện so sánh liên phòng các phòng xét nghiệm
 • Hướng dẫn xây dựng Tiêu chí 2429

Mục tiêu khóa học: 

Sau khi học xong học viên có khả năng: 

- Nhận biết được vai trò của hệ thống quản lý chất lượng, phân biệt xác nhận giá trị sử dụng, thẩm định phương pháp xét nghiệm 

- Diễn giải khái niệm, vai trò, ý nghĩa và các phương pháp xác nhận giá trị sử dụng của quy trình xét nghiệm 

- Áp dụng tính độ đúng, độ chính xác, độ chụm, độ tái lặp, độ không đảm bảo đo của các xét nghiệm. 

- Thiết lập khoảng tham chiếu và khoảng tuyến tính của xét nghiệm. 


Mục tiêu khóa học:
Sau khi học ong học viên có khả năng:

- Xây dựng sổ tay chất lượng theo tiêu chí 2429/QĐ-BYT.

- Thiết lập và theo dõi những chỉ số chất lượng trước – trong và sau xét nghiệm

- Hướng dẫn xây dựng Tiêu chí 2429

Sau khóa học này, học viên có khả năng:

✓        Nhận biết các thành tố trong Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm và tâm quan trọng của quản lý nhân sự trong hệ thống quản lý chất lượng;

✓        Phân tích các yêu cầu về trình độ chuyên môn, bằng cấp, đào tạo, kinh nghiệm và các kỹ năng cần thiết cho các vị trí;

✓        Xây dựng được quy trình quản lý nhân sự;

✓        Thiết lập chương trình tập huấn, kiểm tra, đánh giá năng lực nhân viên mới và định kỳ hằng năm;

✓        Xây dựng bản mô tả công việc của nhân viên QLCL và quản lý kỹ thuật;

✓        Xây dựng sơ đồ tổ chức, mục tiêu, kế hoạch chất lượng và họp xem xét lãnh đạo.