Mục tiêu:

  • Hướng dẫn đăng ký, phân tích và xử lý các kết quả Ngoại kiểm định lượng và đính tính
  • Hướng dẫn các hành động khắc phục và sai số trong ngoại kiểm
  • Hướng dẫn thực hiện so sánh liên phòng các phòng xét nghiệm
  • Hướng dẫn xây dựng Tiêu chí 2429