Mục tiêu khóa học: 

Sau khi học xong học viên có khả năng: 

- Nhận biết được vai trò của hệ thống quản lý chất lượng, phân biệt xác nhận giá trị sử dụng, thẩm định phương pháp xét nghiệm 

- Diễn giải khái niệm, vai trò, ý nghĩa và các phương pháp xác nhận giá trị sử dụng của quy trình xét nghiệm 

- Áp dụng tính độ đúng, độ chính xác, độ chụm, độ tái lặp, độ không đảm bảo đo của các xét nghiệm. 

- Thiết lập khoảng tham chiếu và khoảng tuyến tính của xét nghiệm.