Mục tiêu khóa học:
Sau khi học ong học viên có khả năng:

- Xây dựng sổ tay chất lượng theo tiêu chí 2429/QĐ-BYT.

- Thiết lập và theo dõi những chỉ số chất lượng trước – trong và sau xét nghiệm

- Hướng dẫn xây dựng Tiêu chí 2429