Sau khóa học này, học viên có khả năng:

✓        Nhận biết các thành tố trong Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm và tâm quan trọng của quản lý nhân sự trong hệ thống quản lý chất lượng;

✓        Phân tích các yêu cầu về trình độ chuyên môn, bằng cấp, đào tạo, kinh nghiệm và các kỹ năng cần thiết cho các vị trí;

✓        Xây dựng được quy trình quản lý nhân sự;

✓        Thiết lập chương trình tập huấn, kiểm tra, đánh giá năng lực nhân viên mới và định kỳ hằng năm;

✓        Xây dựng bản mô tả công việc của nhân viên QLCL và quản lý kỹ thuật;

✓        Xây dựng sơ đồ tổ chức, mục tiêu, kế hoạch chất lượng và họp xem xét lãnh đạo.