• Hiểu được vai trò của hệ thống quản lý chất lượng, phân tích tầm quan trọng sổ tay dịch vụ khách hàng, an toàn phòng xét nghiệm
  • Cấu trúc sổ tay dịch vụ khách hàng, an toàn phòng xét nghiệm
  • Ứng dụng, biên soạn những thành phần của sổ tay dịch vụ khách hàng và sổ tay an toàn trong PXN